Καταστατικό

Καταστατικό του GSC

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ»

____________________________

Άρθρο 1ο: Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ». Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή η επωνυμία του θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως: «GREEK SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS» και θα γίνεται χρήση και των αρχικών αυτής: «G.S.C». Το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη μετοχικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 78 ΑΚ.

Άρθρο 2ο: Έδρα

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο δήμος Γέρακα Αττικής και, ειδικότερα, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­το διαμέρισμα που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής, στην οδό Μνησικλέους 42.

Η ίδρυση παραρτημάτων – γραφείων του διά του παρόντος συνιστάμενου σωματείου επιτρέπεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο: Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

 1. Η ανάδειξη, προώθηση και διάδοση της τέχνης της Φωτογραφίας του Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.
 2. Η διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών σε ό,τι αφορά στις νέες τεχνολογίες και ιδέες στο χώρο του Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.
 3. Η αναγνώριση οιασδήποτε πνευματικής δημιουργίας Ελλήνων ή αλλοδαπών κινηματογραφιστών – Διευθυντών φωτογραφίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η απόδοση και απονομή αναγνωριστικού τίτλου σ’ αυτούς.
 4. Η αναγνώριση, καταξίωση και εξύψωση της σπουδαιότητας του ρόλου του Κινηματογραφιστή – Διευθυντή Φωτογραφίας στην ανάπτυξη της τέχνης της κινηματογραφικής φωτογραφίας και του Κινηματογράφου εν γένει καθώς και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.
 5. Η προάσπιση, προαγωγή, διαφύλαξη και προστασία του πνευματικού δικαιώματος (περιουσιακού – ηθικού) των Κινηματογραφιστών – Διευθυντών Φωτογραφίας.
 6. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σωματείου, η σύσφιξη των σχέσεων φιλικών και κοινωνικών των μελών και η προαγωγή της αλληλοκατανόησης, της φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 7. Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των μελών του σωματείου με πρόσωπα με κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς, με πρόσωπα που ανήκουν στις υπόλοιπες ειδικότητες του κινηματογράφου και με τα μέλη σωματείων και συλλόγων με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 8. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη της Φωτογραφίας του Κινηματογράφου.
 9. Η επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς (πολιτιστικούς, οικονομικούς, καλλιτεχνικούς κτλ.) για θέματα που άπτονται της τέχνης και τα τεχνολογίας του κινηματογράφου καθώς και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.
 10. Η δημιουργική, τεχνική και αισθητική καθιέρωση και προαγωγή της Έβδομης Τέχνης χωρίς πολιτικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό, οικονομικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
 11. Δεν εμπίπτει στον σκοπό του σωματείου και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιου εκ των μελών του, που αποβλέπει στην μέσω του σωματείου επιδίωξη ή επίτευξη πολιτικών ή κομματικών σκοπών ή στην υποβοήθηση τέτοιων ομάδων ή κινήσεων. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που βλάπτει τα συμφέροντα του σωματείου και είναι αντίθετη με αυτά.

Άρθρο 4ο: Μέσα εκπλήρωσης του σκοπού

Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του σωματείου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενέργεια και δραστηριότητα, όπως:

 1. Την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση και διενέργεια σεμιναρίων ή κύκλου σπουδών ή συνεδρίων ή ημερίδων ή διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 2. Την διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, κινηματογραφικών φωτογραφιών και λοιπού κινηματογραφικού υλικού.
 3. Συνεργασία με ενώσεις και φορείς τοπικούς ή κρατικούς και διεθνείς για την προώθηση του σκοπού του σωματείου.
 4. Την δημιουργία, λειτουργία και τήρηση διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), την ίδρυση βιβλιοθήκης, την έκδοση συγγραμμάτων και περιοδικών ενημερωτικών δελτίων, προγραμμάτων, προμήθεια και προβολή έντυπου υλικού καθώς και πολυμεσικών εφαρμογών.

Άρθρο 5ο: Διάρκεια

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται και συμφωνείται ως αόριστη.

Άρθρο 6ο: Μέλη (Τακτικά, Επίτιμα και Φίλοι της Ένωσης)

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 1) Τακτικά Μέλη,  2) Επίτιμα Μέλη και  3) Φίλοι της Ένωσης.

1) Τακτικά Μέλη είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

α) Έχει παρουσιάσει τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα έργα μυθοπλασίας στα τακτικά μέλη του σωματείου, τα οποία (έργα) θα πρέπει να έχουν ήδη προβληθεί σε δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή τηλεόραση ή φεστιβάλ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

β)  Ασκεί το επάγγελμα του Κινηματογραφιστή – Διευθυντή Φωτογραφίας.

2) Επίτιμα Μέλη είναι όσα δεν είναι τακτικά μέλη και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου «6.1» του παρόντος, πλην όμως δεν είναι εν ενεργεία Κινηματογραφιστές – Διευθυντές Φωτογραφίας αλλά ασκούσαν κατά το παρελθόν το επάγγελμα αυτό και για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας έπαυσαν να το ασκούν (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης).

3) Φίλοι της Ένωσης είναι όσοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των τακτικών ή επίτιμων μελών και έχουν προσφέρει και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση και υλοποίηση του σκοπού του σωματείου, εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και βρίσκονται σε μακρόχρονη σχέση ή επαφή ή επικοινωνία ή συνεργασία με το σωματείο.

Άρθρο 7ο: Είσοδος νέων μελών

1)Η ιδιότητα τουΤακτικού Μέλους είναι τιμητική διάκριση για την καλλιτεχνική αξία του έργου του πνευματικού δημιουργού. Η εγγραφή τακτικού μέλους του σωματείου γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) ήδη τακτικών μελών του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση στην οποία τα Τακτικά Μέλη ελέγχουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων μελών που περιγράφονται στο άρθρο «6.1» του παρόντος και ειδικότερα αξιολογούν κατά την κρίση τους την ποιότητα των προβαλλόμενων ταινιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εξετάζουν όλες τις τεχνικές και καλλιτεχνικές παραμέτρους, δίνοντας έμφαση στο εικαστικό στοιχείο της εικόνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο στοιχείο της δημιουργικότητας, της πρωτοτυπίας, της ιδιαιτερότητας, καλλιτεχνικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ενώ δεν αρκεί η παρουσίαση μίας απλής επαγγελματικής πρότασης.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής:

Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι παρόντα στην Γ.Σ. για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος, ο οποίος θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 8/10 του συνόλου των τακτικών μελών σε ανοικτή ψηφοφορία. Σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ευνοείται ο υποψήφιος.

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως τακτικού μέλους, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος «G.S.C.».

Η μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου ως τακτικού μέλους μη συνδρομή της προϋπόθεσης περί άσκησης του επαγγέλματος του Κινηματογραφιστή – Διευθυντή Φωτογραφίας (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης) δεν ασκεί επιρροή στην ιδιότητά του ως τακτικού μέλους.

2) Η εγγραφή Επίτιμου Μέλους του σωματείου γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου συνοδευόμενη από πρόταση ενός (1) τακτικού μέλους της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση στην οποία τα Τακτικά Μέλη ελέγχουν αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων μελών που περιγράφονται στο άρθρο «6.2» του παρόντος.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής:

Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι παρόντα στην Γ.Σ. και για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος  θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 8/10 των παρόντων τακτικών μελών σε ανοικτή ψηφοφορία. Σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ευνοείται ο υποψήφιος.

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως επίτιμου μέλους, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος «G.S.C.».

3) Η εγγραφή Φίλου της Ένωσης του σωματείου γίνεται έπειτα από πρόταση ενός (1) τακτικού μέλους του σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων μελών που περιγράφονται στο άρθρο «6.3» του παρόντος.

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Φίλου της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει στον τελευταίο σχετική πρόσκληση, την οποία ο προταθείς πρέπει να αποδεχθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

Άρθρο 8ο: Αποχώρηση μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου (τακτικά, επίτιμα και φίλοι της ένωσης) έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Τα αποχωρούντα μέλη ουδέν δικαίωμα έχουν στην περιουσία του σωματείου, ούτε αξίωση επιστροφής συνδρομών προηγούμενων ετών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές μέχρι και του έτους αποχώρησής του.

Σε περίπτωση αποχώρησης τακτικού ή επίτιμου μέλους του σωματείου, το τελευταίο απαγορεύεται, μετά την αποχώρησή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου: «G.S.C.».

Άρθρο 9ο: Πειθαρχικός Έλεγχος – Αποβολή μελών

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του από την Γενική Συνέλευση και συνίσταται σε:

α) Επίπληξη.

β) αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι συμμορφώσεώς του με την υποχρέωση που προκύπτει από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την οποία το μέλος παραβιάζει, άλλως για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και

γ) οριστική διαγραφή του μέλους από το σωματείο.  

Η διαγραφή μέλους του σωματείου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά για τους παρακάτω, οι οποίοι δεν απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά:

α) Η συμπεριφορά και οι πράξεις ή παραλείψεις του μέλους είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του ως μέλους ή αυτές αντίκεινται στον σκοπό του σωματείου.

β) Μη συμμόρφωση του μέλους με τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

γ) Παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εκ μέρους του μέλους.

δ) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

ε) Για οποιαδήποτε άλλη σπουδαία αιτία, η οποία συνιστά νόμιμο λόγο διαγραφής μέλους του σωματείου.

Σε περίπτωση διαγραφής τακτικού ή επίτιμου μέλους του σωματείου, το τελευταίο απαγορεύεται, μετά την διαγραφή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου: «G.S.C.».

Το διαγραφόμενο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία και η απόφασή της είναι αμετάκλητη.

Μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του μέλους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο: Δικαιώματα μελών

Τα Τακτικά Μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Ισότιμη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

β) Έκφραση των απόψεών τους διά της ψήφου τους.

γ) Εκλογή των αιρετών μελών του σωματείου (δικαίωμα εκλέγειν).

δ) Θέση υποψηφιότητας των ιδίων ως αιρετών μελών του σωματείου (δικαίωμα εκλέγεσθαι).

ε) Απόλαυση των ωφελημάτων και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου και

στ) Ελεύθερη αποχώρηση από το σωματείο. Μέλη που αποχωρούν, δύνανται να επανεγγραφούν.

Τα Επίτιμα Μέλη και οι Φίλοι της Ένωσης απολαμβάνουν τα ίδια ως άνω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά συμμετοχής και έκφρασης των απόψεων τους στις Γενικές Συνελεύσεις κτλ, πλην, όμως, στερούνται του δικαιώματος ψήφου, ήτοι του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά και μονό τα τακτικά μέλη.  

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις μελών     

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Συμβολή με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν στην πραγμάτωση και υλοποίηση του σκοπού του σωματείου και αποχή από οιαδήποτε ενέργεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό και το πνεύμα της ή αντιστρατεύεται τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του σωματείου ή στοχεύει στην επιδίωξη των ατομικών τους συμφερόντων.

β) Παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις, στις διοργανώσεις και σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες του σωματείου.

γ) Επίδειξη στις μεταξύ τους σχέσεις συναδελφικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης.  

δ) Συμμόρφωση με την νομοθεσία που αφορά στα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τον σκοπό του σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ε) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το σωματείο. Ειδικότερα, όλα τα μέλη υποχρεούνται σε:

– Εφάπαξ καταβολή ποσού πενήντα (50,00) ευρώ ως δαπάνη εγγραφής κατά τον χρόνο εισόδου του εκάστοτε μέλους στο σωματείο.

– Ετήσια καταβολή ποσού εκατό (100,00) ευρώ ως ενιαύσια τακτική συνδρομή.

– Καταβολή έκτακτης συνδρομής, κατόπιν απόφασης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του σωματείου μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών του.

Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο: Πόροι

Πόροι του Σωματείου συνιστούν οι:

 1. Εισφορές εγγραφής, τακτικές ενιαύσιες συνδρομές και έκτακτες συνδρομές όλων των μελών.
 2. Εισπράξεις από καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του σωματείου.
 3. Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες και εν γένει παροχές εξ ελευθεριότητας φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων και κάθε άλλου φορέα ή οργανισμού. Ειδικά για τις κληρονομίες που καταλείπονται στο σωματείο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.
 4. Επιχορηγήσεις από οργανισμούς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 5. Εισπράξεις από εκθέσεις, παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, μπαζάρ, εκδηλώσεις, εκδρομές, λαχειοφόρους αγορές, εράνους, διαλέξεις οργανωμένες από το σωματείο, κυκλοφορία δελτίων, εντύπων κτλ.
 6. Τα έσοδα από την εν γένει κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου και
 7. Κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από την δραστηριότητα του σωματείου, η οποία δεν αντιτίθεται στον νόμο και στις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 13ο: Όργανα του Σωματείου

Όργανα του σωματείου συνιστούν:

 1. Γενική Συνέλευση των Μελών.
 2. Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και
 4. Εκτελεστικός Διευθυντής.

Άρθρο 14ο: Γενική συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται του σκοπού του σωματείου και για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.  Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να τα ανακαλεί οποτεδήποτε σύμφωνα με τον νόμο. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του σωματείου, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε κάθε Γενική Συνέλευση, πλην όμως μόνον τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των μελών διακρίνεται σε: α) Τακτική Γενική Συνέλευση και β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά τον χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου εκάστοτε έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ορισθησόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναγράφει τον τόπο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση συγκαλείται όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως αν υποβληθεί εγγράφως σχετικό αίτημα από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών ή από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου σε περίπτωση διαχειριστικής, οικονομικής ή διοικητικής ανωμαλίας. Όταν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία των τακτικών μελών ή της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου η έγγραφη αίτηση περί συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών και σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεώς του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.

Άρθρο 15ο: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Η πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και σε έκτακτες περιπτώσεις εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ατομική έγγραφη ειδοποίηση ή συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονική ή διά τηλεομοιοτυπίας επιστολή ή τηλεφωνική κλήση ή γραπτό μήνυμα (sms) ή οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη μορφή προσκλήσεως ή με δημοσίευση όλης ή περίληψης της πρόσκλησης σε μία ημερήσια εφημερίδα ή στην ηλεκτρονική σελίδα του σωματείου ή σε άλλους κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους ή με την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στην έδρα του σωματείου.

Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όπως επίσης και του χρόνου και του τόπου της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και του τόπου και του χρόνου συγκλήσεως της επαναληπτικής συνελεύσεως σε περίπτωση αναβολής της πρώτης λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Απόφαση για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι έγκυρη, εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου και δεν αντιλέγουν.

Άρθρο 16ο: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό (τακτικά μέλη) και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του σωματείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στον ίδιο τόπο, με την αυτή ημερήσια διάταξη και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων τακτικών μελών, τα οποία όμως δεν δύνανται να είναι λιγότερα από οκτώ (8). Κατ’ εξαίρεσιν είναι δυνατόν να τεθούν νέα θέματα προς συζήτηση, αν υφίστανται έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν οι προϋποθέσεις πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση των μελών.

Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του σωματείου, τις αρχαιρεσίες, την εκλογή συλλογικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου), την διαγραφή μελών, την υποβολή προτάσεων μομφής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών.

Ειδικότερα για τη λήψη απόφασης παύσης των συλλογικών οργάνων του σωματείου απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Για την είσοδο νέων μελών στο σωματείο απαιτείται η απαρτία που αναφέρεται στο άρθρο «7».

Τα τακτικά μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση και από τον αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που κατατίθεται στην γραμματεία του σωματείου.

Άρθρο 17ο: Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης – Ενστάσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών και με ανάταση χειρός (1/2 των τακτικών μελών πλέον ενός (1) εκ των παρισταμένων). Απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με λιγότερα από οκτώ (8) τακτικά μέλη. Αν η απόφαση αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή στην έγερση ή στην κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και κάποιου μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό, τότε αυτό δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.

Ιδίως για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του σωματείου, τις αρχαιρεσίες, την εκλογή και την παύση των συλλογικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου), την διαγραφή μελών, την υποβολή προτάσεων μομφής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο η ψηφοφορία είναι απαραίτητα μυστική και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τακτικών μελών.

Για την μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται ομόφωνη απόφαση και συναίνεση όλων των μελών με δικαίωμα ψήφου, ενώ τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως.

Για την είσοδο νέων μελών στο σωματείο απαιτείται η πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο «7».

Σε περίπτωση έγγραφης συναίνεσης όλων των τακτικών μελών σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς την Συνέλευση των μελών.

Τα τακτικά μέλη του σωματείου δύνανται να  υποβάλλουν ενστάσεις κατά της εγκυρότητας της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εντός τριών (3) ημερών. Προκειμένου περί εκλογής οργάνων, οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Η μη υποβολή ενστάσεως συνεπάγεται αποδοχή του κύρους της διαδικασίας και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο: Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από το 1/5 τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών.

Η ημερήσια διάταξη κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
 2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
 3. Αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.
 4. Εποπτεία και έλεγχος της διοίκησης του σωματείου.
 5. Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
 6. Προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Άσκηση πειθαρχικού έλεγχου κατά των μελών του σωματείου, εφόσον επιβάλλεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
 8. Είσοδος και αποβολή νέων μελών.
 9. Μεταβολή του σκοπού του σωματείου.
 10. Τροποποίηση του καταστατικού.
 11. Διάλυση και αναστολή της λειτουργίας του σωματείου.
 12. Ενημέρωση των μελών επί των δραστηριοτήτων του σωματείου.
 13. Λοιπά επίκαιρα θέματα και
 14. Κάθε θέμα, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της με βάση, είτε το παρόν, είτε τις διατάξεις του Νόμου, που ρυθμίζουν θέματα που έχουν σχέση με την ύπαρξη και την λειτουργία του σωματείου.

Άρθρο 19ο: Αρχαιρεσίες 

Κάθε δεύτερη (2η) Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Ως εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, ή και στα δύο. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με έγγραφη δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω προθεσμία πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μειώσει την ως άνω προθεσμία αν κρίνεται απαραίτητο. Με δαπάνες του σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Διευθυντή τυπώνονται τα ψηφοδέλτια.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τον παρακάτω τρόπο:

 1. Την διαδικασία των αρχαιρεσιών εποπτεύει τριμελής (3 μέλη) εφορευτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου αιρετού οργάνου.
 2. Η εκλογή των αιρετών οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος, αφού εξακριβωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του, λαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή έναν (1) φάκελο και το ψηφοδέλτιο, ασκεί το δικαίωμα ψήφου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σφραγίζει τον φάκελο και μετά τον σχετικό έλεγχο της ως άνω εφορευτικής επιτροπής, τον τοποθετεί εντός της κάλπης.
 3. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνονται έως τέσσερις (4) σταυροί στο ψηφοδέλτιο και των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί.
 4. Από τους υποψηφίους εκλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την συγκρότηση ενός οργάνου διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή.
 5. Ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζονται οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 6η, 7η και 8η στην συνολική κατάταξη) και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 4η και 5η στην συνολική κατάταξη).

Άρθρο 20ο: Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση – Συνεδριάσεις

Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου «19» του παρόντος Καταστατικού.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής (2 έτη). Αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει την προηγούμενη της εκλογής των μελών του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα (1) μέλος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον μια (1) φορά το εξάμηνο ή όποτε ο Πρόεδρος κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Η σύγκληση γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο με έγγραφη ειδοποίηση των μελών, η οποία αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση η αυτοπρόσωπη παράσταση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η μη υποβολή σχετικών ενστάσεων θεραπεύει παραλείψεις της διαδικασίας σύγκλησής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατά τη συνεδρίαση τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, ή πέντε (5) μη συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. Σε αυτή την περίπτωση, καλείται σε αντικατάσταση αυτού αναπληρωματικό μέλος. Αν παραιτηθούν δύο (2) από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, τη διοίκηση του σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή διοικούσα επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το σύζυγο αυτού ή εξ αίματος συγγενή του μέχρι και τον τρίτο βαθμό, το μέλος αυτό στερείται του δικαιώματος της ψήφου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

Άρθρο 21ο: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την κατ’ άρθρον «20» απαρτία και πλειοψηφία είναι αρμόδιο να:

 1. Αποφασίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες γενικά του σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου «2» του παρόντος και εν γένει επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου.
 2. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και αποφασίζει για τις δαπάνες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου «18» του παρόντος για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά, τα έξοδα διαχείρισης και τις τυχόν υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού του σωματείου και έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
 4. Συντάσσει τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου διαχειριστικού έτους και τους υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
 5. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμό της δράσης του σωματείου.
 6. Διορίζει νομικό σύμβουλο του σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 7. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 8. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του σωματείου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 9. Αποφασίζει για το σχηματισμό Ειδικών Επιτροπών, οι οποίες θα ασχολούνται με διάφορα θέματα του σωματείου και με την πραγματοποίηση ειδικών σκοπών του σωματείου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
 10. Διορίζει τον κατάλληλο κατά την κρίση του Εκτελεστικό Διευθυντή και παύει αυτόν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 22ο: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος να:

 1. Εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε αρχή, ιδιωτική, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, δικαστικός ή εξωδίκως, εκτός εάν για συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
 2. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Συνυπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί ως συντονιστής των Ειδικών Επιτροπών.
 6. Επιβλέπει την εισερχόμενη αλληλογραφία και συνυπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία ομού μετά του Γενικού Γραμματέα.
 7. Επιβλέπει την ταμειακή διαχείριση του σωματείου μαζί με τον Ταμία και συνυπογράφει με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα είσπραξης και πληρωμών και την κίνηση του λογαριασμού καταθέσεων – αναλήψεων που το σωματείο θα τηρεί σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα.
 8. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή, στους οποίους μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου.
 9. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών για να αντιμετωπίσει αποκλειστικά και μόνο επείγουσες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση οφείλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωσή του και προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι επόμενες ενέργειες και να εγκριθούν τα πεπραγμένα.

Άρθρο 23ο: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος να:

 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σε όλο το φάσμα των ως άνω (άρθρο «22») οριζομένων δραστηριοτήτων του.
 2. Αναλαμβάνει τις όποιες αρμοδιότητες του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.
 3. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή κωλύματος που διαρκεί για αόριστο χρόνο του Προέδρου, μέχρις ότου το τελευταίο συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.
 4. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Εκτελεστικό Διευθυντή, στον οποίο μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του σωματείου.

Άρθρο 24ο: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος να:

 1. Φυλάσσει τη σφραγίδα, το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του σωματείου και τηρεί τα βιβλία του, εκτός του βιβλίου εισόδων – εξόδων που τηρείται και φυλάσσεται από τον Ταμία και των πρακτικών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
 2. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του σωματείου.
 4. Συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
 5. Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του σωματείου και αλληλογραφίας αυτού και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την εξερχόμενη αλληλογραφία του.
 6. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, πλην των περιπτώσεων παραίτησης, θανάτου ή κωλύματος που διαρκεί για αόριστο χρόνο και των δύο ως άνω, οπότε προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις ότου το τελευταίο συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.
 7. Δύναται να αναθέτει εγγράφως μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Εκτελεστικό Διευθυντή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού.

Άρθρο 25ο: Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας είναι αρμόδιος να:

 1. Ενημερώνει και τηρεί το βιβλίο εσόδων – εξόδων του σωματείου και είναι υπεύθυνος για την έκδοση των αποδείξεων με τις οποίες πιστοποιείται η είσπραξη των εσόδων και των συνδρομών των μελών.
 2. Διενεργεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις βάσει των χρηματικών ενταλμάτων που συνυπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.
 3. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, τον απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου καθώς και τον προϋπολογισμό αυτού για το επόμενο διαχειριστικό έτος.
 4. Είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για όλες τις συναλλαγές με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός καταθέσεων – αναλήψεων του σωματείου και είναι συναρμόδιοι για τη διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα (internetbanking). Μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις και να διατηρεί στο ταμείο του σωματείου ποσό μέχρι χίλια (1.000,00) ευρώ, άλλως απαιτείται έγκριση του εκάστοτε κονδυλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω ποσό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του σωματείου.
 5. Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη απαιτήσεων του σωματείου σε βάρος των μελών του ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 6. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του σωματείου, υποβάλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο (2) έτη πίνακα των μελών που δεν τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους.
 7. Θέτει στη διάθεση των οργάνων του σωματείου κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση αυτού, εφόσον του ζητηθεί.
 8. Δύναται να αναθέτει εγγράφως μέρος των αρμοδιοτήτων του στο Γενικό Γραμματέα ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού.

Άρθρο 26ο: Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Η Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του σωματείου. Απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανωτέρω ορίζεται στη διάταξη του άρθρου «19» και η θητεία της είναι διετής (2 έτη) και συμπίπτει χρονικά με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την ορθή τήρηση των οικονομικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου εντός του πρώτου τριμήνου κάθε διαχειριστικού έτους, καταρτίζοντας προς τούτο συμπερασματική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, ώστε να τη λάβει υπόψιν για την έγκριση ή μη του ετήσιου ισολογισμού.

Η Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται: α) τα πρακτικά, β) οι αποφάσεις της στους διενεργούμενες ελέγχους και γ) οι σχετικές συμπερασματικές εκθέσεις της.

Το διαχειριστικό έτος του σωματείου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός του πρώτου που ορίζεται από την καταχώρηση εγγραφής του σωματείου στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου της Έδρας έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των σχετικών με την οικονομική κατάσταση του σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα του ζητηθούν.

Άρθρο 27ο: Αναπληρωματικά Μέλη

Τα αναπληρωματικά εκλεγέντα μέλη συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του σωματείου με τη σειρά της εκλογής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο «19» του παρόντος, μόνο στις περιπτώσεις που δημιουργείται οριστικά κενή θέση σε αυτό. Ειδικότερα, στην περίπτωση αναπλήρωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στη θέση η οποία τους αποδίδεται μετά την εκ νέου συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Η νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου του σωματείου δεν κωλύεται από την ύπαρξη μικρότερου αριθμού αναπληρωματικών μελών από τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό (άρθρο «19»).

Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του οργάνου του σωματείου, εφόσον δεν έχει αποφασισθεί διαφορετικά, καθώς και να τους ανατίθενται αρμοδιότητες από αυτές που ανήκουν στο εκάστοτε όργανο.

Άρθρο 28ο: Εκτελεστικός Διευθυντής

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητα Κινηματογραφιστής -Διευθυντής Φωτογραφίας, διακρίνεται όμως για τις γνώσεις και την αγάπη του για τις τέχνες και ειδικά αυτή του κινηματογράφου και περαιτέρω είναι πρόσωπο με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και σχετική εμπειρία.

Τον Εκτελεστικό Διευθυντή διορίζει αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του. Η θητεία του οργάνου αυτού είναι διετής (2 έτη) και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη ύπαρξη του οργάνου του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νόμιμη λειτουργία του σωματείου.

Άρθρο 29ο: Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντού

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να:

 1. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στο σκοπό του σωματείου, όπως για αυτές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο ελέγχεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
 2. Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα τακτικά μέλη, τα όργανα του σωματείου αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες αυτού και τους παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, εφόσον του ζητηθεί.
 3. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξάμηνο, πλάνο προτινώμενων δράσεων, με οικονομικό προϋπολογισμό καθώς και προτάσεις χρηματοδότησης. Εφόσον το πλάνο εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει ο ίδιος την υλοποίησή του και κατά την ολοκλήρωση αυτού συντάσσει οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 4. Αναλαμβάνει την προβολή του σωματείου καθώς και τις επαφές του με όλους τους συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει υποχρέωση να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές ενέργειές του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
 5. Υποχρεούται να παρακολουθεί τους διεθνείς ιστοτόπους και να αναρτά στον ιστότοπο του σωματείου άρθρα, ειδήσεις και προκηρύξεις συνεδρίων ή διαγωνισμών.
 6. Διευκρινίζεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει την δυνατότητα ούτε να λαμβάνει αποφάσεις, ούτε να εκπροσωπεί το σωματείο σε οποιοδήποτε φορέα, παρά μόνο εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτό.

Άρθρο 30ο: Εσωτερικοί κανονισμοί

Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του σωματείου δύναται να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την κατάθεση αντιγράφου τους στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 31ο: Βιβλία σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι:

 1. Μητρώου μελών
 2. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
 4. Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Πρακτικών Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
 6. Εσόδων – Εξόδων

Άρθρο 32ο: Σφραγίδα σωματείου

Ο τύπος της σφραγίδας του σωματείου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33ο: Τροποποίηση καταστατικού

Το καταστατικό τροποποιείται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και 100 ΑΚ και η οποία αναφέρεται στα άρθρα «16» και «17», αντίστοιχα, του παρόντος και κάθε τροποποίηση ισχύει από την δημοσίευσή και καταχώρησή της στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 34ο: Αναστολή λειτουργίας σωματείου

Η αναστολή της λειτουργίας του σωματείου για ορισμένο χρονικό είναι δυνατή με απόφαση που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των 2/3 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35ο: Διάλυση σωματείου

Το σωματείο διαλύεται:

 1. Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών υπό την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων «16» και «17» του παρόντος.
 2. Όταν ο αριθμός των τακτικών μελών μειωθεί κάτω από δέκα (10).
 3. Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ή η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή, όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:α) αν είναι αδύνατο να εκλεγεί Διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό για τον λόγο ότι ο αριθμός των μελών μειώθηκε ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, β) αν ο σκοπός του σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή έχει καταστεί διαφορετικός από εκείνον που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «3» του παρόντος και γ) αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημόσια τάξη.

Άρθρο 36ο: Τύχη περιουσίας σωματείου

Στην περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του και για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 37ο: Γενικές διατάξεις

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τον Εισαγωγικό Νόμο αυτού και τυχόν ειδικούς νόμους περί σωματείων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 38ο: Μεταβατικές διατάξεις

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 38 άρθρα, διαβάστηκε, ψηφίσθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και συνυπογράφηκε από τα Ιδρυτικά μέλη.