ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ»

GSC ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2021

Άρθρο 1ο: Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ». Για τη δραστηριότητα του Σωματείου στην Ελλάδα και την αλλοδαπή η επωνυμία του θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως: «GREEK SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS» και θα γίνεται χρήση και των αρχικών αυτής: «G.S.C.».

Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη μετοχικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78 ΑΚ.

Άρθρο 2ο: Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο δήμος Παλλήνης.

Η ίδρυση παραρτημάτων–γραφείων του διά του παρόντος συνιστάμενου Σωματείου επιτρέπεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο: Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

1. Η ανάδειξη, προώθηση και διάδοση της τέχνης της Φωτογραφίας του Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου. Ως οπτικοακουστικό έργο ορίζεται το έργο που αποτυπώνεται σε (υλικό ή μη) φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, το οποίο προορίζεται για οπτικοακουστική χρήση, ανεξαρτήτως της διάρκειας, του περιεχομένου, των μέσων και των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή θα επινοηθούν στο μέλλον, για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη μετάδοσή του.

2. Η αναγνώριση και ανάδειξη του ρόλου του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας στην ανάπτυξη της τέχνης του Κινηματογράφου και των άλλων οπτικοακουστικών τεχνών.

3. Η προαγωγή και προστασία της ιδιότητας του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο ή ενέργεια.

4. Η προάσπιση, προαγωγή, διαφύλαξη και προστασία του πνευματικού δικαιώματος (ηθικού-περιουσιακού) των Κινηματογραφιστών/ Διευθυντών Φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Η δημιουργική, τεχνική και αισθητική προαγωγή της Έβδομης Τέχνης χωρίς ιδεολογικό, φυλετικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

6. Η διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των Μελών του Σωματείου σε ό,τι αφορά τις μεθόδους, τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τις νέες επινοήσεις στον χώρο του Κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.

7. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση όσων ενδιαφέρονται για την τέχνη της Φωτογραφίας του Κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού έργου εν γένει.

8. Η επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς ή μη φορείς (πολιτιστικούς, οικονομικούς, διοικητικούς, καλλιτεχνικούς, κ.ά.) και με φυσικά πρόσωπα, για θέματα που άπτονται του κινηματογράφου και κάθε άλλου οπτικοακουστικού έργου.

9. Η διασφάλιση της ποιότητας προβολής των οπτικοακουστικών έργων με βάση τα διεθνή ποιοτικά πρότυπα σε όλο το φάσμα αναπαραγωγής των οπτικοακουστικών μέσων (αίθουσες προβολής, τηλεόραση, διαδίκτυο και όποιο άλλο μέσο υπάρχει ή θα προκύψει στο μέλλον).

10. Δεν εμπίπτει στον σκοπό του Σωματείου οποιαδήποτε ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιου εκ των Μελών του, που να αποβλέπει στη μέσω του Σωματείου επιδίωξη πολιτικών ή κομματικών σκοπών ή στην υποβοήθηση ομάδων ή κινήσεων με παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 4ο: Μέσα εκπλήρωσης του σκοπού

Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του Σωματείου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενέργεια και δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά:

1. Τη διοργάνωση ή συν-διοργάνωση και διενέργεια σεμιναρίων ή κύκλου σπουδών ή συνεδρίων ή ημερίδων ή διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Τη διοργάνωση ή συν-διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων φωτογραφίας, φωτογραφιών από κινηματογραφικά έργα και λοιπού κινηματογραφικού υλικού.

3. Τη συνεργασία με ενώσεις και φορείς τοπικούς ή κρατικούς ή διεθνείς για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

4. Τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), την ίδρυση βιβλιοθήκης, την έκδοση συγγραμμάτων και περιοδικών ή ενημερωτικών δελτίων και προγραμμάτων, την προμήθεια και προβολή έντυπου υλικού, καθώς και πολυμεσικών εφαρμογών.

5. Τη συμμετοχή σε εγχώρια ή διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και την απονομή βραβείων ή επαίνων για την κινηματογράφηση/διεύθυνση φωτογραφίας σε οπτικοακουστικά έργα που συμμετέχουν σε αυτά.

6. Τη διοργάνωση βραβείων κινηματογράφησης/διεύθυνσης φωτογραφίας. Η διαδικασία των ως άνω βραβεύσεων ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Κανονισμού Βραβείων του Σωματείου και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

7. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή δραστηριότητα που σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 5ο: Διάρκεια

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται και συμφωνείται ως αόριστη.

Άρθρο 6ο: Μέλη

Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες: 1) Τακτικά Μέλη, 2) Επίτιμα Μέλη, 3) Δόκιμα Μέλη, 4) Συνεργαζόμενα Μέλη και 5) Φίλοι της Ένωσης.

1. Τακτικό Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ασκεί το επάγγελμα του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας και

β. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα έργα μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτών της ώρας και τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει οποιασδήποτε μορφής εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2. Επίτιμο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Δεν είναι Τακτικό Μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.1. του παρόντος, πλην όμως δεν είναι εν ενεργεία Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας αλλά ασκούσε κατά το παρελθόν το επάγγελμα αυτό και για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας έπαυσε να το ασκεί (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης),

β. Ασκεί ή ασκούσε στο παρελθόν επάγγελμα ή ειδικότητα που ανήκει στον οπτικοακουστικό χώρο είτε στον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και τεχνών και με πράξεις και ενέργειές του έχει συνδράμει ιδιαιτέρως ή εξακολουθεί να προσφέρει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

3. Δόκιμο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Τακτικού Μέλους, ή του οποίου η υποψηφιότητα για Τακτικό Μέλος έχει απορριφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 7.1 του παρόντος,

β. Έχει συμμετάσχει ως Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας σε τουλάχιστον τρία (3) έργα μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων κανένα δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα εξήντα λεπτά της ώρας και τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα ή έχουν τύχει οποιασδήποτε μορφής εμπορικής τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης μετάδοσης ή έχουν συμμετάσχει σε επίσημο φεστιβάλ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

γ. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας που έχει λάβει βραβείο φωτογραφίας που τού έχει απονείμει το Σωματείο σε οποιοδήποτε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή

δ. Είναι Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας, του οποίου η δουλειά έχει βραβευθεί σε επίσημο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4. Συνεργαζόμενο Μέλος μπορεί να είναι όποιος πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι Κινηματογραφιστής/ Διευθυντή Φωτογραφίας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6.1. του παρόντος, πλην όμως αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να ασκεί τις υποχρεώσεις του Τακτικού Μέλους.

β. Ασκεί την ειδικότητα του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας σε οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό έργο πλην του κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας ή δημιουργικού ντοκιμαντέρ (ενδεικτικά: διαφήμιση, τηλεοπτικές παραγωγές, κ.ά.).

γ. Ασκεί επαγγελματικά ή ασκούσε κατά το παρελθόν οποιαδήποτε ειδικότητα της οπτικοακουστικής παραγωγής, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την κινηματογράφηση/διεύθυνση φωτογραφίας και όλες γενικώς τις καλλιτεχνικές ή τεχνικές παραμέτρους της εικόνας στον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά έργα.

Η ιδιότητα του Συνεργαζόμενου δεν εμποδίζει το Μέλος να κατέχει και την ιδιότητα του χορηγού του Σωματείου.

5. Φίλος της Ένωσης μπορεί να είναι όποιος εκφράζει το ενδιαφέρον του και βρίσκεται σε μακρόχρονη σχέση ή επαφή ή επικοινωνία ή συνεργασία με το Σωματείο.

Η ιδιότητα του Φίλου της Ένωσης δεν το εμποδίζει να κατέχει και την ιδιότητα του χορηγού του Σωματείου.

Άρθρο 7ο: Είσοδος νέων Μελών

1. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους είναι τιμητική διάκριση για την καλλιτεχνική αξία του πνευματικού έργου του ως Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας. Η εγγραφή Τακτικού Μέλους του Σωματείου γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, συνοδευόμενη από γραπτή πρόταση δύο (2) ήδη Τακτικών Μελών, η οποία θα υποστηρίζει την υποψηφιότητα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει με δική του ευθύνη να αναρτήσει τα τρία έργα που θα τεθούν προς αξιολόγηση σε πλατφόρμα της επιλογής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων Μελών όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.1 του παρόντος, οφείλει να υποβάλλει την υποψηφιότητα στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία τα Τακτικά Μέλη αξιολογούν την ποιότητα των προβαλλόμενων ταινιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εξετάζουν όλες τις καλλιτεχνικές και τεχνικές παραμέτρους, δίνοντας έμφαση στα εικαστικά στοιχεία της εικόνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την ιδιαιτερότητα, καλλιτεχνικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής η παρουσίαση μιας απλής επαγγελματικής πρότασης.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής:

α. Ψηφίζουν όλα τα Τακτικά Μέλη που λαμβάνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και προκειμένου ο υποψήφιος να γίνει δεκτός, θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 6/10 του συνόλου των συμμετεχόντων Τακτικών Μελών σε ανοικτή ψηφοφορία ή σε ψηφοφορία άλλης μορφής (ενδεικτικά: διαδικτυακής ή επιστολικής, κ.ά.). Για το ποσοστό 6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και οι αρνητικές ψήφοι και όχι οι λευκές ή άκυρες, ενώ σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών τηρείται ο κανόνας της στρογγυλοποίησης.

β. Από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει το 6.1β του παρόντος εξαιρείται όποιος Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει λάβει το ετήσιο βραβείο του Σωματείου, ο οποίος ανακηρύσσεται Τακτικό Μέλος, μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον κανένα από τα άλλα Τακτικά Μέλη δεν προβάλλουν αιτιολογημένη αντίρρηση εντός δέκα (10) ημερών.

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Τακτικού Μέλους αποκτάται ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος «G.S.C.».

Η μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Τακτικού Μέλους μη συνδρομή της προϋπόθεσης περί άσκησης του επαγγέλματος του Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας (λ.χ. λόγω συνταξιοδότησης) δεν ασκεί επιρροή στην ιδιότητά του ως Τακτικού Μέλους.

2. Η ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους είναι επίσης τιμητική διάκριση για την αξία του καλλιτεχνικού έργου του είτε ως Κινηματογραφιστή/Διευθυντή Φωτογραφίας είτε ως οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας κατέχει ή κατείχε.

Η εγγραφή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου γίνεται έπειτα από πρόταση ενός (1) Τακτικού Μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή νέων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.2 του παρόντος, οφείλει να υποβάλλει την υποψηφιότητα στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία τα Τακτικά Μέλη αξιολογούν το υποψήφιο Επίτιμο Μέλος.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής:

Ψηφίζουν όλα τα Τακτικά Μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και προκειμένου να γίνει δεκτός ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει θετικές ψήφους σε ποσοστό 6/10 των παρόντων Τακτικών Μελών σε ανοικτή ψηφοφορία ή σε ψηφοφορία άλλης μορφής (ενδεικτικά: διαδικτυακής ή επιστολικής, κ.ά.). Για το ποσοστό 6/10 λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές και οι αρνητικές ψήφοι και όχι οι λευκές ή άκυρες, ενώ σε περίπτωση μη ακέραιων αριθμών ακολουθείται ο κανόνας της στρογγυλοποίησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως Επίτιμου Μέλους ο αναγνωριστικός και τιμητικός τίτλος «G.S.C.» αποκτάται μόνο στην περίπτωση που το ανακηρυχθέν Επίτιμο Μέλος προέρχεται από την τάξη των Κινηματογραφιστών/Διευθυντών Φωτογραφίας.

3. Η εγγραφή Δόκιμου Μέλους γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο εξετάζει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή Δοκίμων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.3 και κάνει δεκτή την αίτηση του υποψήφιου με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

Από τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 6.3β του παρόντος εξαιρείται όποιος Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει λάβει το βραβείο που απονέμει το Σωματείο σε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους ανά την επικράτεια ή την αλλοδαπή, καθώς και όποιος Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας έχει βραβευθεί σε μεγάλο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού, ο οποίος ανακηρύσσεται Δόκιμο Μέλος, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον δεν προβάλλονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις από κανένα από τα Τακτικά Μέλη, εντός δέκα (10) ημερών.

Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Δόκιμου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του αναγνωριστικού τίτλου «GSC», ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Δόκιμο Μέλος.

Το Δόκιμο Μέλος που επιθυμεί να γίνει Τακτικό Μέλος, ακολουθεί απαρέγκλιτα τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7.1α & β του παρόντος.

4. Η εγγραφή Συνεργαζόμενου Μέλους γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή του βιογραφικού του σημειώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο εξετάζει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή Συνεργαζόμενων Μελών που περιγράφονται στο άρθρο 6.4 και κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

Η ανακήρυξη του υποψήφιου ως Συνεργαζόμενου Μέλους δεν συνεπάγεται την απόκτηση του αναγνωριστικού τίτλου «GSC», ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα Συνεργαζόμενο Μέλος.

5. Η εγγραφή Φίλου της Ένωσης γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

Άρθρο 8ο: Αποχώρηση μελών

Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα Μέλη που αποχωρούν ουδέν δικαίωμα έχουν στην περιουσία του Σωματείου, ούτε αξίωση επιστροφής τυχόν συνδρομών προηγούμενων ετών. Το Μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές μέχρι και του έτους αποχώρησής του.

Σε περίπτωση αποχώρησης Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου, το τελευταίο απαγορεύεται, μετά την αποχώρησή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου «G.S.C.». Εάν μετά την αποχώρησή του συνεχίσει να κάνει χρήση του ως άνω τίτλου «G.S.C.», υποχρεούται να καταβάλει προς το Σωματείο ποινική ρήτρα η οποία θα καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κυμαίνεται από 100 € έως 500 €.

Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κάνει δεκτή την αίτησή του με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

Άρθρο 9ο: Πειθαρχικός Έλεγχος – Αποβολή Μελών

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση και συνίσταται σε:

1. Επίπληξη, προφορική ή γραπτή, η οποία μπορεί να επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

2. Αναστολή της ιδιότητας του Μέλους μέχρι συμμορφώσεώς του με την υποχρέωση που προκύπτει από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία το Μέλος έχει παραβιάσει, άλλως για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Η αναστολή της παρούσας παραγράφου μπορεί να επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση και κατά το διάστημα της αναστολής της ιδιότητάς του, το μέλος δεν δικαιούται να έχει ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις ή τα άλλα όργανα του Σωματείου στα οποία μετέχει. Κατά το ίδιο διάστημα, το μέλος υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

3. Οριστική διαγραφή του Μέλους από το Σωματείο. Η οριστική διαγραφή Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους του Σωματείου αποφασίζεται και επιβάλλεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος και στην οποία απόφαση, εάν πρόκειται για πρόταση διαγραφής Τακτικού Μέλους,

ορίζεται ρητά εάν θα αποβληθεί από το Σωματείο οριστικά ή εάν θα αλλάξει κατηγορία, αφού ακουστεί και η θέση τού προς διαγραφή μέλους.

Η οριστική διαγραφή γίνεται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι δεν απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά:

α) Η συμπεριφορά και οι πράξεις (ή παραλείψεις) του Μέλους είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του ως Μέλους ή αυτές αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου.

β) Μη συμμόρφωση του Μέλους με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. γ) Παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εκ μέρους του Μέλους.

δ) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

ε) Για οποιαδήποτε άλλη σπουδαία αιτία, η οποία συνιστά νόμιμο λόγο διαγραφής από Μέλος του Σωματείου, κατά την άποψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους και αποβολής του από το Σωματείο, το αποβληθέν μέλος απαγορεύεται, μετά την διαγραφή του, να κάνει χρήση με οιοδήποτε τρόπο του τιμητικού τίτλου «G.S.C.». Εάν μετά την αποχώρησή του συνεχίσει να κάνει χρήση του ως άνω τίτλου «G.S.C.», υποχρεούται να καταβάλει προς το Σωματείο ποινική ρήτρα η οποία θα καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κυμαίνεται από 100 € έως 500 €.

Το Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που ελέγχεται πειθαρχικά με επίπληξη ή αναστολή ιδιότητας (περιπτώσεις 9.1 και 9.2 αντίστοιχα) έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και η απόφασή της είναι αμετάκλητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση κάποιου Τακτικού ή Επίτιμου Μέλους, να αποβάλει προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο Μέλος ή Φίλο της Ένωσης, ιδιαιτέρως εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στο 9.3 του παρόντος. Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Δόκιμο ή Συνεργαζόμενο μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει εν τω μεταξύ εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του.

Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος που διεγράφη μπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του Μέλους μόνον μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχει εν τω μεταξύ εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του.

Άρθρο 10ο: Δικαιώματα μελών

Τα Τακτικά Μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α. Ισότιμη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις υπό την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Έκφραση των απόψεών τους διά του λόγου και της ψήφου τους.
γ. Εκλογή των αιρετών Μελών του Σωματείου (δικαίωμα εκλέγειν).
δ. Θέση υποψηφιότητας ως αιρετών Μελών του Σωματείου (δικαίωμα εκλέγεσθαι).

Τα Δόκιμα και Επίτιμα Μέλη απολαμβάνουν τα ίδια ως άνω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά συμμετοχής και έκφρασης διά λόγου των απόψεών τους στις Γενικές Συνελεύσεις κ.τ.λ., πλην όμως, στερούνται του δικαιώματος ψήφου, καθώς και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον τα Τακτικά Μέλη.

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις μελών

Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Συμβολή με τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και αποχή από οιαδήποτε ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και το πνεύμα του ή αντιστρατεύεται τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Σωματείου ή στοχεύει στην επιδίωξη ατομικών συμφερόντων.

β) Παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις (τα Τακτικά, Επίτιμα και Δόκιμα), τις διοργανώσεις και σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες του Σωματείου.

γ) Επίδειξη στις μεταξύ τους σχέσεις συναδελφικής συμπεριφοράς και αλληλεγγύης.

δ) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά στα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο. Ειδικότερα, υποχρεούνται σε:

– Εφάπαξ καταβολή ποσού ως δαπάνης εγγραφής κατά τον χρόνο εισόδου του εκάστοτε Μέλους στο Σωματείο.

– Ετήσια καταβολή ποσού ως ενιαύσιας τακτικής συνδρομής.

– Καταβολή έκτακτης συνδρομής, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.

Τα παραπάνω ποσά αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύνανται να αυξομειώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου.

Άρθρο 12ο: Πόροι

Πόροι του Σωματείου συνιστούν οι:

1. Εισφορές εγγραφής, τακτικές ενιαύσιες συνδρομές και έκτακτες συνδρομές όλων των Μελών.

2. Εισπράξεις από διαφημιστικές καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

3. Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες και εν γένει παροχές εξ ελευθεριότητας φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων και κάθε άλλου φορέα ή οργανισμού. Ειδικά για τις κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.

4. Επιχορηγήσεις από οργανισμούς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

5. Εισπράξεις από κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, μπαζάρ, εκδηλώσεις, εκδρομές, λαχειοφόρους αγορές, εράνους, διαλέξεις οργανωμένες από το Σωματείο, κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κτλ.

6. Τα έσοδα από την εν γένει κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου και

7. Κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα του Σωματείου, η οποία δεν αντιτίθεται στον νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

Άρθρο 13ο: Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου συνιστούν:

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών,
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
3. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και
4. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής (εφόσον διορισθεί)

Άρθρο 14ο: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Μελών έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται των σκοπών του Σωματείου και για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα Μέλη. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να τα ανακαλεί οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον νόμο. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Σωματείου. Όλα τα Επίτιμα και τα Δόκιμα Μέλη δύνανται επίσης να συμμετέχουν σε κάθε Γενική Συνέλευση, πλην όμως μόνον τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των Μελών διακρίνεται σε: α) τακτική Γενική Συνέλευση και β) έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά τον χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου εκάστοτε έτους, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθησόμενη ημερομηνία της, η οποία αναγράφει τον τόπο ή τον τρόπο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως αν υποβληθεί εγγράφως σχετικό αίτημα από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών ή από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου σε περίπτωση διαχειριστικής, οικονομικής ή διοικητικής ανωμαλίας. Όταν η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία των Τακτικών Μελών ή της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, η έγγραφη αίτηση περί συγκλήσεως της Συνέλευσης απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την

έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών και σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεώς του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την Προεδρία της.

Η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με χρήση ηλεκτρονικών/διαδικτυακών μέσων. Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αναζητείται η κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και πλήρη συμμετοχή του συνόλου των Μελών, με ήχο και εικόνα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην εξεύρεση αξιόπιστης πλατφόρμας διεξαγωγής ψηφοφοριών που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, προσωπική και μυστική (όταν αυτό απαιτείται) διεξαγωγή πάσης φύσεως ψηφοφορίας.

Οι δύο τρόποι διεξαγωγής της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) δύναται να συνδυαστούν εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Η πρόσκληση των Μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της με ατομική έγγραφη ειδοποίηση ή συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) ή γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα (sms) ή με δημοσίευση όλης ή περίληψης της πρόσκλησης σε μία ημερήσια εφημερίδα ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Σωματείου ή με την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στην έδρα του Σωματείου ή με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη μορφή προσκλήσεως.

Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όπως επίσης και του χρόνου και του τόπου ή του τρόπου (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και του τόπου, του τρόπου και του χρόνου συγκλήσεως της επαναληπτικής συνελεύσεως σε περίπτωση αναβολής της πρώτης λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται αποκλειστικά τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Απόφαση για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι έγκυρη, μόνον εφόσον η πλειοψηφία των Τακτικών Μελών του Σωματείου που παρίστανται συναινεί.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να τεθούν νέα θέματα προς συζήτηση, μόνον αν υφίστανται έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική ημερήσια διάταξη, υπό τον όρο να τηρηθούν οι προϋποθέσεις πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση των Μελών.

Άρθρο 16ο: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό αυτών) τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός (50% + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών. Διευθύνεται από τον Πρόεδρο και παρίσταται ο Γραμματέας, οι οποίοι εκλέγονται πριν την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα Μέλη του Σωματείου και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της και της σύνταξης των πρακτικών αυτής.

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται αυτοδικαίως και χωρίς νέα πρόσκληση επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στον ίδιο τόπο ή με τον ίδιο τρόπο και με την αυτή ημερήσια διάταξη και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων Τακτικών Μελών, τα οποία όμως δεν δύνανται να είναι λιγότερα από οκτώ (8).

3. Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου, τις αρχαιρεσίες, την εκλογή συλλογικών οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου), τη διαγραφή μελών, την υποβολή προτάσεων μομφής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόμο, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών.

4. Τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση μόνον από άλλο Τακτικό Μέλος, το οποίο κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Σωματείου ή με έγγραφη δήλωση του εκπροσωπούμενου Τακτικού Μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Επίσης, η σχετική δήλωση μπορεί να κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που αποστέλλεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που ο εξουσιοδοτών έχει δηλώσει στη Γενική Γραμματεία του Σωματείου.

Κανένας εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα των δύο (2) ακόμη Τακτικών Μελών.

Άρθρο 17ο: Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης – Ενστάσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων Τακτικών Μελών, με ανάταση χειρός. Απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με λιγότερα από οκτώ (8) Τακτικά Μέλη. Αν η απόφαση αφορά στη σύναψη δικαιοπραξίας ή στην έγερση ή στην κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και κάποιου Μέλους ή του/της συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό, τότε αυτό δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.

Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται ομόφωνη απόφαση και συναίνεση όλων των Μελών με δικαίωμα ψήφου, ενώ τα απόντα Μέλη συναινούν εγγράφως.

Σε περίπτωση έγγραφης συναίνεσης όλων των Τακτικών Μελών σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη Συνέλευση των Μελών.

Τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της εγκυρότητας μιας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του σχετικού πρακτικού της.

Προκειμένου περί εκλογής οργάνων, οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η μη υποβολή ενστάσεως συνεπάγεται αποδοχή του κύρους της διαδικασίας και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο: Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από το 1/5 τουλάχιστον του αριθμού των Τακτικών Μελών.

Η ημερήσια διάταξη κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού.
2. Απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη λήξη κάθε έτους. 3. Αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο, δωρεών και χορηγιών.

4. Εποπτεία και έλεγχο της διοίκησης του Σωματείου.

5. Παύση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

6. Προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των Μελών του Σωματείου, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

8. Είσοδο και αποβολή νέων Μελών.
9. Μεταβολή του σκοπού του Σωματείου.
10. Τροποποίηση του Καταστατικού.
11. Διάλυση και αναστολή της λειτουργίας του Σωματείου.
12. Ενημέρωση των Μελών επί των δραστηριοτήτων του Σωματείου. 13. Λοιπά επίκαιρα θέματα και

14. Κάθε θέμα, που υπάγεται στην αρμοδιότητά της με βάση είτε το παρόν είτε τις διατάξεις του Νόμου, που ρυθμίζουν θέματα που έχουν σχέση με την ύπαρξη και τη λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 19ο: Αρχαιρεσίες

Ανά τριετία, κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, ορίζονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου για την επόμενη τριετία. Ως γενικό εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.

Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση γίνεται διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης και ορίζεται τριμελής (3 μέλη) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εποπτεύει τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να οριστεί Τακτικό ή Επίτιμο ή Δόκιμο Μέλος. Στην Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένα (1) Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος. Η ιδιότητα του Μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου αιρετού οργάνου. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει και την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της Συνέλευσης.

Κάθε Τακτικό Μέλος που έχει καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ή σε αμφότερα τα ως άνω όργανα. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με έγγραφη δήλωση ή με ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα (email) του υποψηφίου που κατατίθεται ή αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία έως και την ημέρα της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω προθεσμία πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πέντε (5) μερών από τη Συνέλευση.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται: α) διά ζώσης, με φυσική παρουσία ή/και β) εξ αποστάσεως, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι δύο παραπάνω τρόποι δύνανται να συνδυαστούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, στην περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία:

1α. Με δαπάνη του Σωματείου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

1β. Τα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά Μέλη προσέρχονται την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στη διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, για να ψηφίσουν από τις 09:00 έως τις 19:00.

1γ. Η εκλογή των αιρετών οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος, αφού εξακριβωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του, λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή έναν (1) φάκελο και το ψηφοδέλτιο, ασκεί το δικαίωμα ψήφου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σφραγίζει τον φάκελο και μετά τον σχετικό έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής, τον τοποθετεί εντός της κάλπης. Για την ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνονται έως τρεις (3) σταυροί στο ψηφοδέλτιο και των Μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί.

Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον ενός (50%+1) των οικονομικώς ενήμερων Τακτικών Μελών, διαφορετικά η εκλογική διαδικασία προκηρύσσεται εκ νέου εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση που και στην πρώτη επαναληπτική εκλογική διαδικασία η συμμετοχή δεν είναι η απαιτούμενη, συγκαλείται εκ νέου δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που και η δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία δεν έχει την απαιτούμενη συμμετοχή, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διάλυσης του Σωματείου.

1δ. Όσα Μέλη με δικαίωμα ψήφου βρίσκονται εκτός Αθηνών ή διαμένουν εκτός Ελλάδος ή αδυνατούν να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου, κατά τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Τη διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών αποκλειστικά ή συνδυαστικά εξ αποστάσεως καθορίζει λεπτομερώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2α. Με δαπάνη του Σωματείου και τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στην ανεύρεση αξιόπιστης πλατφόρμας διεξαγωγής ψηφοφοριών που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, προσωπική και μυστική ψηφοφορία.

2β. Στα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά Μέλη αποστέλλονται μοναδικοί προσωπικοί κωδικοί, ώστε την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών να ψηφίσουν από τις 09:00 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδος. Για τη διευκόλυνση των Μελών που διαμένουν στο εξωτερικό (και μόνον για αυτά), η παραπάνω διάρκεια δύναται να παραταθεί. Για την ανάδειξη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνονται έως τρεις (3) σταυροί και των Μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί.

Για να είναι έγκυρες οι αρχαιρεσίες απαιτείται να συμμετέχουν σε αυτές το ήμισυ πλέον ενός (50%+1) των οικονομικώς ενήμερων Τακτικών Μελών, διαφορετικά η εκλογική διαδικασία προκηρύσσεται εκ νέου εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση που και στην επαναληπτική εκλογική διαδικασία η συμμετοχή δεν είναι η απαιτούμενη, συγκαλείται εκ νέου δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που και η δεύτερη επαναληπτική εκλογική διαδικασία δεν έχει την απαιτούμενη συμμετοχή, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διάλυσης του Σωματείου.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι ψήφοι καταμετρώνται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο αρχαιρεσιών. Από τους υποψηφίους εκλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, για

τη συγκρότηση ενός οργάνου διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή.

Ο υποψήφιος για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση ή, πάντως, σε σύντομο χρονικό διάστημα, γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και από το Μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Ως αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζονται οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 6η, 7η και 8η στη συνολική κατάταξη) και της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 4η και 5η στη συνολική κατάταξη).

Άρθρο 20ο: Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση – Συνεδριάσεις

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) Τακτικά Μέλη, που εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής (3 έτη). Αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει την προηγούμενη της συγκρότησης σε σώμα των Μελών του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα (1) Μέλος.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον μία (1) φορά το δίμηνο ή όποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) Μέλη του. Η σύγκληση γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο με έγγραφη ειδοποίηση των Μελών, η οποία αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση η αυτοπρόσωπη παράσταση όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η μη υποβολή σχετικών ενστάσεων θεραπεύει παραλείψεις της διαδικασίας σύγκλησής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατά τη συνεδρίαση τρία (3) τουλάχιστον από τα Μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, ή πέντε (5) μη συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς που γνωστοποιούνται έγκαιρα στον Πρόεδρο, θεωρείται ότι παραιτήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, καλείται σε αντικατάσταση αυτού αναπληρωματικό Μέλος. Αν μετά από διαδοχικές παραιτήσεις και αντικαταστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται με λιγότερα από τέσσερα (4) μέλη, τη διοίκηση αναλαμβάνουν τα εναπομείναντα μέλη υπό τη μορφή προσωρινής διοικούσας επιτροπής με μοναδικό αντικείμενο τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το σύζυγο αυτού ή εξ αίματος συγγενή του μέχρι και τον τρίτο βαθμό, το Μέλος αυτό στερείται του δικαιώματος της ψήφου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρών ο Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

Άρθρο 21ο: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την κατ’ άρθρο 20 απαρτία και πλειοψηφία είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που δεν ορίζονται στο άρθρο 18. Ενδεικτικά:

1. Αποφασίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου γενικά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του παρόντος και εν γένει επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου.

2. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

3. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και αποφασίζει για τις δαπάνες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 18 του παρόντος, για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα έξοδα διαχείρισης αυτής και τις τυχόν υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού του Σωματείου και έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

4. Συντάσσει τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου διαχειριστικού έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

5. Υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμό της δράσης του Σωματείου.

6. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

7. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
8. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.

9. Αποφασίζει για το σχηματισμό Ειδικών Επιτροπών, οι οποίες θα ασχολούνται με διάφορα θέματα του Σωματείου και με την πραγματοποίηση ειδικών σκοπών του Σωματείου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

10. Διορίζει τον κατάλληλο κατά την κρίση του Εκτελεστικό Διευθυντή και παύει αυτόν.

11. Διορίζει άλλους έμμισθους ή άμισθους συνεργάτες και παύει αυτούς. Έμμισθος συνεργάτης δεν μπορεί να είναι Τακτικό Μέλος της Ένωσης.

12. Αποφασίζει τα ποσά των συνδρομών και καθορίζει τη διαδικασία λήψης των χορηγιών.

Άρθρο 22ο: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος να:

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή, ιδιωτική, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, δικαστικώς ή εξωδίκως, εκτός εάν για συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

2. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

5. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί ως συντονιστής των Ειδικών Επιτροπών.

6. Επιβλέπει την εισερχόμενη αλληλογραφία και συνυπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία ομού μετά του Γενικού Γραμματέα.

7. Επιβλέπει την ταμειακή διαχείριση του Σωματείου μαζί με τον Ταμία και συνυπογράφει με αυτόν τα χρηματικά εντάλματα είσπραξης και πληρωμών και την κίνηση του λογαριασμού καταθέσεων-αναλήψεων που το Σωματείο τηρεί σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα.

8. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για τη διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του Σωματείου.

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών για να αντιμετωπίσει αποκλειστικά και μόνο επείγουσες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση οφείλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωσή του και προκειμένου να εγκριθούν τα πεπραγμένα και να καθοριστούν από κοινού οι επόμενες ενέργειες.

10. Κανένα Μέλος του Σωματείου δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει στη θέση του Προέδρου για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 23ο: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος να:

1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σε όλο το φάσμα των ως άνω (άρθρο 22) οριζόμενων δραστηριοτήτων του.

2. Αναλαμβάνει όποιες αρμοδιότητες του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

3. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή κωλύματος του Προέδρου που διαρκεί για αόριστο χρόνο, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

4. Δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για τη διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του Σωματείου.

Άρθρο 24ο: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος να:

1. Φυλάσσει τη σφραγίδα, το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του Σωματείου και τηρεί τα βιβλία του, εκτός του βιβλίου εισόδων-εξόδων που τηρείται και φυλάσσεται από τον Ταμία και των πρακτικών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

2. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
4. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

5. Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου και αλληλογραφίας αυτού και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την εξερχόμενη αλληλογραφία του.

6. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, πλην των περιπτώσεων παραίτησης, θανάτου ή κωλύματος και των δύο ως άνω που διαρκεί για αόριστο χρόνο, οπότε προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις ότου το τελευταίο συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

7. Δύναται να αναθέτει εγγράφως μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνει άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού.

Άρθρο 25ο: Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας είναι αρμόδιος να:

1. Ενημερώνει και τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για την έκδοση των αποδείξεων με τις οποίες πιστοποιείται η είσπραξη των εσόδων και των συνδρομών των Μελών.

2. Διενεργεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις βάσει των χρηματικών ενταλμάτων που συνυπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

3. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, τον απολογισμό και ισολογισμό του Σωματείου καθώς και τον προϋπολογισμό αυτού για το επόμενο διαχειριστικό έτος.

4. Είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για όλες τις συναλλαγές με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός καταθέσεων-αναλήψεων του Σωματείου και είναι συναρμόδιοι για τη διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα (Internet banking). Μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις και να διατηρεί στο ταμείο του Σωματείου ποσό μέχρι χίλια (1.000,00) ευρώ, άλλως απαιτείται έγκριση του εκάστοτε κονδυλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ως άνω ποσό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου.

5. Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη απαιτήσεων του Σωματείου σε βάρος των Μελών του ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

6. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των Μελών του Σωματείου, υποβάλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος πίνακα των Μελών που δεν τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

7. Θέτει στη διάθεση των οργάνων του Σωματείου κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση αυτού, εφόσον του ζητηθεί.

8. Δύναται να αναθέτει εγγράφως μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Γραμματέα ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του ΔΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού.

Άρθρο 26ο: Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Η Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του Σωματείου. Απαρτίζεται από τρία (3) Τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες ως ανωτέρω ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 19. Η θητεία της είναι τριετής (3 έτη) και συμπίπτει χρονικά με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την ορθή τήρηση των οικονομικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου εντός του πρώτου τριμήνου κάθε διαχειριστικού έτους, καταρτίζοντας προς τούτο συμπερασματική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, ώστε να τη λάβει υπόψιν για την έγκριση ή μη του ετήσιου ισολογισμού.

Η Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται: α) τα πρακτικά, β) οι αποφάσεις της στους διενεργούμενες ελέγχους και γ) οι σχετικές συμπερασματικές εκθέσεις της.

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός του πρώτου που ορίζεται από την καταχώρηση εγγραφής του Σωματείου στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου της Έδρας έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι Μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των σχετικών με την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα του ζητηθούν.

Άρθρο 27ο: Αναπληρωματικά Μέλη

Τα αναπληρωματικά εκλεγέντα Μέλη συμμετέχουν στο/α συλλογικό/ά όργανο/α του Σωματείου, όπου εξελέγησαν ως τέτοια, με τη σειρά της εκλογής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, μόνο στις περιπτώσεις που δημιουργείται οριστικά κενή θέση σε αυτό. Ειδικότερα, στην περίπτωση αναπλήρωσης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναπληρωματικά Μέλη συμμετέχουν στη θέση η οποία τους αποδίδεται μετά την εκ νέου συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Η νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου του Σωματείου δεν κωλύεται από την ύπαρξη μικρότερου αριθμού αναπληρωματικών Μελών από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

Τα αναπληρωματικά Μέλη δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του οργάνου του Σωματείου, εφόσον δεν έχει αποφασισθεί διαφορετικά, καθώς και να τους ανατίθενται αρμοδιότητες από αυτές που ανήκουν στο εκάστοτε όργανο.

Άρθρο 28ο: Εκτελεστικός Διευθυντής

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι απαραίτητα Κινηματογραφιστής/Διευθυντής Φωτογραφίας, όμως είναι πρόσωπο με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και σχετική εμπειρία. Η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να είναι άμισθη είτε έμμισθη, όμως δεν συμβιβάζεται με τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Εκτελεστικό Διευθυντή διορίζει και παύει αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του.

Η μη ύπαρξη του οργάνου του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νόμιμη λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 29ο: Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντού

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να:

1. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στο σκοπό του Σωματείου, όπως για αυτές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο ελέγχεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

2. Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα Τακτικά Μέλη, τα όργανα του Σωματείου και κάθε νομίμως ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες αυτού και τους παρέχει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, εφόσον του ζητηθεί.

3. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πλάνο προτεινόμενων δράσεων, με οικονομικό προϋπολογισμό καθώς και προτάσεις χρηματοδότησης. Εφόσον το πλάνο εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει την υλοποίησή του και κατά την ολοκλήρωση αυτού συντάσσει οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

4. Αναλαμβάνει την προβολή του Σωματείου καθώς και τις επαφές του με όλους τους συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει υποχρέωση να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές ενέργειές του στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

5. Υποχρεούται να παρακολουθεί τους σχετικούς διεθνείς ιστοτόπους και να αναρτά στον ιστότοπο του Σωματείου άρθρα, ειδήσεις και προκηρύξεις συνεδρίων ή διαγωνισμών.

6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω αρμοδιότητα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των σκοπών του Σωματείου.

7. Διευκρινίζεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να λαμβάνει αποφάσεις, ούτε να εκπροσωπεί το Σωματείο σε οποιοδήποτε φορέα, παρά μόνο εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 30ο: Εσωτερικοί Κανονισμοί

Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύναται να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επικύρωσή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 31ο: Βιβλία Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:

1. Μητρώου Μελών
2. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
4. Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής
5. Πρακτικών Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου 6. Εσόδων – Εξόδων

Άρθρο 32ο: Σφραγίδα Σωματείου

Ο τύπος της σφραγίδας του σωματείου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33ο: Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό τροποποιείται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και 100 ΑΚ και κάθε τροποποίηση ισχύει από τη δημοσίευση και καταχώρησή της στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 34ο: Διάλυση Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται:

1. Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών Μελών υπό την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του παρόντος.

2. Όταν ο αριθμός των Τακτικών Μελών μειωθεί κάτω από δέκα (10).

3. Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ή το 1/5 των Μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή, όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αν είναι αδύνατο να εκλεγεί Διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό για τον λόγο ότι ο αριθμός των Μελών μειώθηκε ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία,

β) αν ο σκοπός του Σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή έχει καταστεί διαφορετικός από εκείνον που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του παρόντος και

γ) αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 35ο: Τύχη περιουσίας Σωματείου

Στην περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του και για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 36ο: Γενικές διατάξεις

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τον Εισαγωγικό Νόμο αυτού και τυχόν ειδικούς νόμους περί σωματείων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 37ο: Μεταβατικές διατάξεις

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 37 άρθρα, διαβάστηκε, ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και συνυπογράφηκε από τα Μέλη.GSC ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2021